OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:

Název:
Best Air s.r.o.

Se sídlem:
Masarykovo náměstí 1544
530 02 Pardubice

IČ: 06585477
DIČ: CZ06585477

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40550

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Best Air s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bestair.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Fyzická osoba, která jedná s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání, je spotřebitelem. Fyzická osoba, která jedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, či právnická osoba postavení spotřebitele nemá.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ÚDAJE KUPUJÍCÍHO

 

2.1. Při nákupu zboží na této webové stránce není vyžadována registrace. Kupující tedy může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty tak včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5073803309/0800, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • 4.1.4. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.5. hotově v případě osobního převzetí nebo v případě že byla zároveň se zbožím objednána jeho instalace.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě, že kupující objedná u prodávajícího zboží, jehož cena přesahuje 25.000,- Kč, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím složení zálohy na cenu zboží, a to až do výše 100 % ceny zboží. Ke složení zálohy bude kupující vyzván elektronickou poštou. Kupující je povinen zálohu uhradit do 7 dnů od vyzvání prodávajícím, přičemž objednávka kupujícího bude vyřízena teprve po složení zálohy. V případě, že záloha nebude kupujícím ve stanovené lhůtě složena, objednávka a kupní smlouvy se od počátku ruší. Složená záloha bude započtena na cenu zboží a vyúčtována v konečné faktuře. Ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem tím není dotčeno.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od odeslání zboží prodávajícím. Ustanovení čl. 4.3. tím však není dotčeno.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v tištěné podobě na adresu kupujícího.

4.9. Cena zboží nabízená v rámci individuální nabídky, tedy zejména nabídky spojené s návštěvou zákazníka, zaměření a přípravy instalace „na klíč“, může být rozdílná od ceny zboží uváděné v internetovém obchodě.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující, který je v postavení spotřebitele, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na webových stránkách prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí neb nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. Pokud takováto situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,
jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat jiné barvy aj..).

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o koupi zboží naleznete  .

5.12. Ustanovení čl. 5.1. až 5.11. se nepoužijí v případě, že kupující není spotřebitelem, tedy v případech, že kupující jest právnickou osobou či fyzickou osobou, která s prodávajícím jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání. V takovém případě nemá kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu
ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí kupující uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.4. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména pokud nejde vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

7.7. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

7.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.

7.10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

7.11. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.11.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.11.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.11.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.11.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.11.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.12. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.13. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.14. V případě, že kupující je podnikatelem a koupě se zjevně týká jeho podnikatelské činnosti, ustanovení
čl. 7.1. až 7.13. se nepoužijí. V takovém případě se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku. Ustanovení § 2161 až 2174 občanského zákoníku se nepoužijí.

7.15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.16. Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotografiích na webových stránkách lišit od barev zboží ve skutečnosti.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2. Za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, jakož i za účelem plnění povinností plynoucích z právních předpisů budou Prodávajícím jako správcem osobních údajů zpracovány následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující má dále možnost vyjádřit při objednání zboží samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a pro jejich poskytnutí společnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelem zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby Ověřeno zákazníky. V případě poskytnutí takového souhlasu budou kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zasílána nezávazná obchodní sdělení prodávajícího, a dále mu na jím uvedenou e-mailovou adresu přijde odkaz na dotazník, ve kterém může ohodnotit kvalitu zboží a služeb poskytovaných prodávajícím. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a pro využití v rámci služby Ověřeno zákazníky dle tohoto článku není podmínkou, která by pro uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci (např. finanční úřad), poskytovatelům údržby internetového obchodu, přepravní společnosti za účelem přepravy zboží, a v případě udělení souhlasu dle čl. 9.3. společnosti Heureka Shopping s.r.o.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu promlčecí, resp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, v případě poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů do doby jeho odvolání, poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

9.7. Práva kupujícího jako subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace o tom, zda prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;

 

 • právo na opravu osobních údajů – právo žádat opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu;

 

 • právo na výmaz osobních údajů – právo žádat, aby prodávající vymazal osobní údaje kupujícího, které se ho týkají, a to za splnění určitých podmínek; toto právo se však mimo jiné neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího podle práva Unie nebo členského státu vztahuje;

 

 • právo na omezení zpracování – právo žádat za splnění určitých podmínek omezení zpracování osobních údajů kupujícího;

 

 • právo podat námitku – proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

 

 • právo na přenositelnost údajů – možnost kupujícího získat osobní údaje, které prodávajícímu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;

 

 • právo podat stížnost přímo prodávajícímu nebo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným prodávajícím;

 

 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dává prodávajícímu údajů možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud takový souhlas prodávajícímu poskytl;

Tyto informace naleznete rovněž samostatně na internetových stránkách prodávajícího.

9.8. Kupující může pro uplatnění svých práv označených ve čl. 9.7. využít vzorového formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího spolu s informacemi o zpracování osobních údajů, není to však jeho povinností.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

 

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. INSTALACE ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

 

12.1. U klimatizačních jednotek na webových stránkách má kupující možnost objednat si odbornou instalaci zakoupeného zboží.

12.2. Instalace klimatizace je nabízena za jednotnou cenu a tato cena obsahuje:

 • montáž jedné vnitřní a jedné venkovní klimatizační jednotky,
 • 3 m chladícího potrubí a 3 m hadice na odvod kondenzátu (samospád),
 • 3 m elektroinstalačních kabelů,
 • průraz mezi vnitřní a venkovní jednotkou běžnou zdí (železobeton příplatek 800 Kč),
 • napojení chladírenského (Cu) potrubí na jednotky, vytvoření chladícího okruhu, zkoušky těsnosti, naplnění chladivem,
 • provozní zkoušky,
 • uvedení do provozu, zaškolení,
 • technická dokumentace,
 • montáž ve vzdálenosti 50km od Pardubic (dále + 10kč/km).

12.3. Cena instalace klimatizace nezahrnuje:

 • konzole na střechu, zeď nebo zem (silenbloky),
 • výchozí revizi elektro,
 • čerpadlo kondenzátu, pokud je nutné.

12.4. Veškerý materiál a práce nad rámec definovaný v odstavci 12.2. bude kupujícímu účtován na místě montáže dle skutečnosti.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

Adresa pro doručování:
Best Air s.r.o.
Masarykovo náměstí 1544
530 02 Pardubice

Adresa elektronické pošty:
info@bestair.cz

Telefon:
+420 739 605 482